Museet och skolan

Hallands kulturhistoriska museums värdegrund
och pedagogiska uppdrag:

  • Vårt uppdrag är att arbeta med barn och unga och vi bygger vår pedagogiska verksamhet på de uppdrag vi har från bland andra Region Halland.
  • Vår målgrupp är barn i förskolan och elever i grundskolan, gymnasiet, särskolan och på vuxenutbildningarna.
  • Ett besök på museet lämpar sig väl för undervisning i historia såväl som
    samhällsorienterade ämnen, svenska, bild- och media, kommunikation,
    drama, estetik, slöjd, hantverkskunskap, med flera ämnen.

Varför historia?

Skolans läroplan för grundskolan, Lgr 11 sammanfattar målen för undervisning i historia: Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
  • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
  • Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

MUSEET SOM PEDAGOGISKT RUM

Ett pedagogiskt rum bör erbjuda flera möjligheter som barn och ungdomar kan använda sig av och uttrycka sig genom. Pedagogisk verksamhet på museum har dessa, unikt goda förutsättningar att erbjuda ett sammanhang där lek, lust och lärande möts. Här kan tre parter – barn/unga, pedagog och miljö – samverka i samklang. Genom att lära, leka och träna utvecklar barn och unga sin potential.

Museet som socialt rum

Museet är ett annat socialt rum än skolan, en plats och en möjlighet att inte bara möta historien utan också uppleva något gemensamt och lära sig mer om sig själv och andra i gruppen. Det blir ett möte med andra vuxna och kanske andra spelregler. Museet blir därmed en plats med en möjlighet att skapa en ny och annorlunda bild av sig själv och det uppfattar elever när de möter oss museipedagoger. Vi vill möta eleverna som individer och med allvar och respekt och vi vill också det motsatta, att eleverna ska möta oss med allvar och respekt.

Att ta del av omvärlden genom olika studiebesök, inte bara kulturella tror vi är viktigt för att kunna utvecklas som människa under skoltiden. Vi märker väl när klasser är vana att komma till museet och kan hantera situationen och må bra av det.

Metoder, material och möjligheter
– den gemensamma upplevelsen

Museet används många gånger som en kickoff i ett ämne: ett besök med en bra pedagogisk visning kopplat till ett samtal kring ett svårt ämne kan leda till att man utifrån den gemensamma upplevelsen kan fortsätta ett samtal i klassrummet på samma tema. Man kan vända och vrida på upplevelsen som man har haft och fördjupa frågeställningarna. Den fortsatta undervisningen i skolan repeterar och fördjupar ämnesinnehållet.

Med samtalet som utgångspunkt

För äldre elever arbetar vi gärna med värderingsövningar efter genomgång av en utställning och som utgångspunkt för diskussioner. Det fungerar mycket bra för ämnen som bygger på värderingar. Samtalet är annars den utgångspunkt som vi tillämpar i alla våra visningar och det tillsammans med en diskussion öppnar upp och för visningen framåt.

Text och kontext

Ett museibesök kombinerar upplevelser av miljö, arkitektur och utställningsmiljöer, föremål, äldre men även samtida, bilder, både konstnärliga och foton. Vad berättar gamla föremål för oss? De berättar om den tid och de levnadsvillkor som gällde då de skapades. De berättar om kulturell och industriell utveckling. Dessutom berättar föremålen om stilar och social status, manligt och kvinnligt. I våra utställningsmiljöer försöker vi skapa den kontext som historien kräver. Här finns tolkningarna av historien och kombinationen av föremålen, bilder, konst och texter gör historien levande och speglar utvecklingen av människans kultur- och levnadshistoria.

Träna upp seendet!

Museer har oftast stora samlingar av bilder, både konstnärliga och fotografier. Det vi inte själva har, lånar vi in och visar i tillfälliga utställningar. Bildanalyser är en metod vi använder. Så ofta vi kan kombinerar vi konst- och bildupplevelser med eget skapande i workshops.

Fördjupa och förklara

Litteratur och utställningar tolkar fakta. För att fördjupa och mer material i ett ämne finns alla möjligheter gå vidare genom våra arkivsamlingar, vårt källmaterial. För att klara självstudier i arkiven behöver eleverna vara äldre, men för att vara detektiv finns ingen åldersgräns, varken neråt eller uppåt!

/Åsa Axberg
Museilektor
0340 – 828 35

 

Ur Region Hallands kulturplan för barn och unga 2011-13

 

En vision för kulturpedagogik i Halland:

I den kulturpedagogiska verksamheten ska Region Halland främja
demokrati och åsiktsbildning genom att:
– Bereda plats för barns och ungas uttryck och åsikter i kultur-och samhällsdebatt och ge dem möjligheter att påverka. – Erbjuda barn och unga redskap som hjälper dem att förstå samtid och historia. – Arbeta med genusfrågor, jämlikhet och mångfald.

Kulturpedagogik genom att:
– Ha en väl kommunicerad värdegrund och en pedagogisk profil där barn, unga och pedagogisk personal känner sig trygga. – Sträva efter kontinuerlig samverkan mellan skolans undervisning och kulturinstitutionernas utbud. – Hitta nya former för dialog och förmedla vår kunskap och professionalitet över generationsgränserna.

Eget skapande genom att:
– Stödja barn och unga i deras kreativa och innovativa processer och bejaka de kulturformer som växer fram med hjälp av konst och kultur. – Skapa förutsättningar för barn och ungdomar att förstå sig själv och andra. – Ge barn och unga en grund för livslångt framtida kulturutövande.

Kvalitet genom att:
– Som institution visa respekt för ämnet, eleven och skolan samt för behovet av återkoppling och utvärdering. – Det kulturpedagogiska arbetet ska kännetecknas av professionalism, god framförhållning, långsiktighet och tillförlitlighet samt genom att vara nyskapande.

Dela detta med dina vänner